dominium , review ico

dominium new property of blockchain website : https://dominium.me/ ANN : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4989887.msg45009988#msg45009988 telegram : https://t.me/dominium_en ________________________________________ author : bitcointalk name : marcus13 profile : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1577999 dominium , review ico

DOMINIUM ICO REVIEW – Xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain

Dominium đang xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain. Nền tảng này đang được phát triển như một công cụ để cải thiện dịch vụ cho các khách hàng hiện tại và tương lai…

Dominium ICo Platfrom

Website: https://dominium.me whitepaper: https://dominium.me/sites/default/files/Dominium%20White%20Paper%2020180710_0.pdf Twitter: https://twitter.com/Dominium_me Facebook: https://www.facebook.com/Dominium.me/ Telegram: https://t.me/dominium_en BTC Foram User Name : JustinBrenda BTC Foram URL : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1915304 Telegram: @justinbrenda0 Wallet ID: 0x3231A497281c088262daA5BDA2a0Bea3c78f19CC Dominium ICo Platfrom