[Review ICO] Đánh giá dự án Vena Network (phần 2)

Website: https://vena.network/en.html Whitepaper: http://whitepaper-en.vena.network/ Twitter: https://twitter.com/VenaProtocol ——————————————— Author: Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án Vena Network (phần 2)

pinmo (PINMO) – Đánh giá và thông tin chi tiết về ICO | ICObench

Website: https://www.pinmo.io/ Whitepaper: https://www.pinmo.io/public/images/pdf/wp-eg.pdf Telegram: https://t.me/thisispinmo Facebook: https://www.facebook.com/thisispinmo/ Twitter: https://twitter.com/thisispinmo —————————————— My Profile: Bitcointalk username: hamongkhadb Bitcointalk ULR: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2153299 Twitter ULR: https://twitter.com/hamongkhadb Telegram URL: https://t.me/hamongkha ETH: 0x18d6234969bf7e3edc6635c110a54ccd0a49a490 pinmo (PINMO) – Đánh giá và thông tin chi tiết về ICO |…

Engineer.ai (NAYA) – Đánh giá của ICO và thông tin chi tiết | Foundico

Website: https://token.engineer.ai/ Whitepaper: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/engineer.ai-demo/Whitepaper+-+Engineer.ai+v4.01.pdf Telegram: https://t.me/eaitoken Facebook: http://www.facebook.com/engineeringai Twitter: https://twitter.com/engineeringai —————————————— My Profile: Bitcointalk username: hamongkhadb Bitcointalk ULR: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2153299 Twitter ULR: https://twitter.com/hamongkhadb Telegram URL: https://t.me/hamongkha ETH: 0x18d6234969bf7e3edc6635c110a54ccd0a49a490 Engineer.ai (NAYA) – Đánh giá của ICO và thông tin chi tiết |…

[BOUNTY] [ICO] Loligo (LLG) – Đánh giá và tổng quan về ICO | ICOmarks

Website: https://loligo.co/ Whitepaper: https://loligo.co/assets/doc/LOLIGO-EN-V0.68.pdf Telegram: https://t.me/loligoico Facebook: https://www.facebook.com/loligo.co Twitter: https://twitter.com/Loligo_co —————————————— My Profile: Bitcointalk username: hamongkhadb Bitcointalk ULR: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2153299 Twitter ULR: https://twitter.com/hamongkhadb Telegram URL: https://t.me/hamongkha ETH: 0x18d6234969bf7e3edc6635c110a54ccd0a49a490 [BOUNTY] [ICO] Loligo (LLG) – Đánh giá và tổng quan về ICO |…

Datablockchain ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

WEBSITE: https://www.datablockchain.io/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3361166.0 WHITEPAPER: https://www.datablockchain.io/#documents TELEGRAM: https://t.me/dbcio ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Datablockchain ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

Skynet ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

—————————————————————————————— WEBSITE: https://skynet.co/ WHITEPAPER: https://skynet.co/docs/SkynetOpenNetwork.pdf TELEGRAM: https://t.me/SkynetOpenNetwork By: Thanden99 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2036932 Skynet ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

Labelscoin ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

————————————————————————————————————- Website: https://www.labelscoin.io/ Whitepaper: https://www.labelscoin.io/LABELSCOIN_WH_v0.5.pdf Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4975736 Telegram https://t.me/labelscoinblockchain Author: bulahp Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2169550 Labelscoin ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper