DOMINIUM ICO REVIEW – Xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain

DOMINIUM ICO REVIEW - Xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain
Dominium đang xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain. Nền tảng này đang được phát triển như một công cụ để cải thiện dịch vụ cho các khách hàng hiện tại và tương lai của chúng tôi, đã xác định những điểm yếu trong thị trường của chúng ta. Sử dụng công nghệ blockchain thế hệ thứ ba để hiện đại hóa một trong những ngành công nghiệp được thiết lập nhất trên thế giới, Dominium là một nền tảng quốc tế về tài liệu pháp lý cho tài sản được chuẩn hóa và tài sản được đặt trên blockchain cùng với việc bán, cho thuê và quản lý tài sản.
Website: https://dominium.me/en
Whitepaper: https://dominium.me/sites/default/files/Dominium%20White%20Paper%2020181001.pdf
Twitter: https://twitter.com/Dominium_me
Facebook: https://www.facebook.com/Dominium.me/
Telegram: https://t.me/dominium_en

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2361988
ETH: 0x7B47d8375646E819d31a32E097d33aC53Aac93B0

DOMINIUM ICO REVIEW – Xây dựng nền tảng bất động sản toàn cầu đầu tiên trên blockchain