ASOBI COIN ICO REVIEW – MỘT NỀN TẢNG NỌI DUNG PHỤ PHÂN TÁN

ASOBI COIN ICO REVIEW - MỘT NỀN TẢNG NỌI DUNG PHỤ PHÂN TÁN
ASOBI COIN – Giao dịch nội dung số trên thị trường thứ cấp phân tán. Một kỷ nguyên kinh tế blockchain mới cho các nhà xuất bản và người tạo. Nền tảng Asobimo DApps sẽ làm cho nội dung số trên thị trường thứ cấp trở thành tài sản quý giá cho tất cả các bên và cung cấp trải nghiệm giao dịch bảo đảm với chi phí tối thiểu và không có ma sát…
Website: https://asobimo.io/en/
Whitepaper: https://asobimo.io/pdf/white_paper_en.pdf
Twitter: https://twitter.com/AsobiCoin
Facebook: https://www.facebook.com/Asobi-Coin-130436194467568/
Telegram: https://t.me/AsobiCoin_Official

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2361988
ETH: 0x7B47d8375646E819d31a32E097d33aC53Aac93B0

ASOBI COIN ICO REVIEW – MỘT NỀN TẢNG NỌI DUNG PHỤ PHÂN TÁN